การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
หมวด : วาไรตี้
แจ้งลบเนื้อหา
อัพเดท : 06 ก.ค. 56 20:34
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 213

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย

          ในเมื่อความรักไม่มีพรมแดน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะพบรักและแต่งงานกับคนต่างชาติ ต่างศาสนา ^^ แต่เชื่อว่าคงมีหลาย ๆ คู่คิดว่ากว่าจะคบหาดูใจจนถึงขั้นตกลงแต่งงานกันว่ายากแล้ว แต่การจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติกลับยุ่งยากกว่า อ๊ะ ๆ ไม่จริงเลยค่ะ เพราะหากเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อมก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ดังนั้น วันนี้เรามีขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลีและคนไทย รวมถึงการขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลีมาแนะนำกันค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศไทย

          ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลีและคนไทยในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

(แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย)

          คนเกาหลีที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยในประเทศไทย จะต้องยื่นเรื่องขอใบรับรองโสด ณ แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยก่อน

          เอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองโสดสำหรับคนเกาหลี

          1. แบบฟอร์มใบรับรองโสดของคนเกาหลี (รับที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)

          2. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนเกาหลี

          3. สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

          4. ใบแสดงความโสดของคนไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา (ขอรับได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ ณ ภูมิลำเนาเดิม)

          5. กรณีมีผู้แนะนำ โปรดเตรียมเอกสารสำเนาของหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แนะนำแนบด้วย และกรณีคนไทยเคยสมรสแล้วหย่า กรุณาเตรียมใบรับรองโสดและใบหย่ามาด้วย

(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

          หลังจากที่ได้รับใบรับรองโสดที่ทางสถานทูตออกให้เป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว ให้นำใบรับรองโสดนั้นไปแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศไทย

          เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร

           1. ใบรับรองโสด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย) และสำเนา

           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตคนละ 1 ชุด

(สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย)

          นำใบรับรองโสดฉบับภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรืออำเภอในประเทศไทยเพื่อขอใบทะเบียนสมรส

          เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส

           1. คนเกาหลี-ใบรับรองโสดที่ได้รับการรับรองแล้วกับสำเนาหนังสือเดินทาง

           2. คนไทย-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

          นำใบจดทะเบียนสมรสที่ได้รับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

          เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

           1. ใบทะเบียนสมรส (ฉบับจริงภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และสำเนา

           2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด

(แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย)

          นำสำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มารับรองที่แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยอีกครั้ง

          เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร

           1. สำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและสำเนา

           2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด

(สำนักงานเขตในประเทศเกาหลี)

          นำใบทะเบียนสมรสตัวจริง, สำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองแล้ว, ใบทะเบียนสมรสฉบับแปลภาษาอังกฤษ, สำเนาพาสปอร์ตของคนไทยไปยื่นแจ้งจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตในประเทศเกาหลี

          - โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเขตในประเทศเกาหลีที่ต้องการจะไปแจ้งจดทะเบียนสมรส

          - ผู้ที่ต้องการจะยื่นวีซ่าสมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสทั้ง 2 ประเทศ ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าสมรสในประเทศไทยได้

          สอบถามข้อมูลการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 0 2575-1058/61

          ***กรณีที่ต้องการยื่นจดทะเบียนในประเทศเกาหลี ผ่านทางสถานทูตเกาหลีในประเทศไทย

          เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจดทะเบียน

           1. แบบฟอร์มแจ้งจดทะเบียนสมรส

           2. ใบสมรสไทยตัวจริงพร้อมใบที่แปลเป็นภาษาเกาหลีแล้ว

           3. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา

          *ต้องมาจดทะเบียนด้วยตัวเองทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

          **ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 เดือน

          ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2247-7540/41 (ต่อ 332)

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยและเกาหลี ณ กรุงโซล

          ชาวไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล โดยผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1.1 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม หรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงสมรสได้

          1.2 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

          1.3 ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

          1.4 ไม่เป็นพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน หรือร่วมแต่พ่อหรือแม่

          1.5 ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

          1.6 หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้หลังจากที่หย่าแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน นอกจาก

          - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
          - จดทะเบียนสมรสกับบุคคลเดิม
          - มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์
          - ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

          ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอง (ทั้งฝ่ายชายและหญิง) 2 ครั้ง โดยครั้งแรกคือวันมายื่นเรื่อง ครั้งที่สองคือวันมารับทะเบียนสมรส

          เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน

          1. หนังสือรับรองความเป็นโสด (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนา 1 ใบ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

          3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ใบ

          4. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

          5. ใบสำคัญการหย่า (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
         
หมายเหตุ :

          1. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนเกาหลี นอกจากบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางแล้ว ต้องยื่นทะเบียนครอบครัว (คาจกควันเกจึงเพียงซอ) และบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (โฮอินควันเกจึงเพียงซอ) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเกาหลี

          2. ผู้ที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเกาหลีแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยอีก (ทางการไทยยอมรับทะเบียนสมรสที่จดถูกต้องตามกฎหมายเกาหลี) แต่ควรที่จะทำเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของเขต/อำเภอ เพื่อให้ทางการทราบว่าตนเองได้แต่งงานแล้ว ทางอำเภอจะบันทึกในเอกสารที่เรียกว่าบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

การขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลี

          ขั้นตอนในการขอวีซ่าและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลี มีดังต่อไปนี้

          เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

           1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (สามารถรับได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)

           2. แบบสอบถามข้อมูลการแต่งงานเบื้องต้นเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์กับท่านกงสุล (สามารถรับได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)

           3. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว (เอกสารตัวจริงที่ออกภายใน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า)

           4. ใบสำคัญการสมรสที่ได้รับจากที่ว่าการอำเภอไทยและต้องนำไปรับรองสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

           5. รูปถ่ายคนไทย 2 นิ้ว 1 รูป

           6. สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด

          - ในกรณีที่คนไทยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมาด้วย

          - ในกรณีที่คนไทยแต่งงานใหม่ต้องเตรียมใบรับรองความโสดและใบหย่ามาด้วย

           7. หนังสือรับรองการทำงานของคนเกาหลีและสำเนาใบจดทะเบียนบริษัท

           8. เอกสารแสดงรายการทรัพย์สินของคนเกาหลี (เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

           9. ในกรณีที่มีคนแนะนำให้รู้จักกัน : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของคนแนะนำ

          - ในกรณีที่คนแนะนำเป็นคนเกาหลี : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้าและหลัง 1 ชุด

          - ในกรณีที่คนไทยที่แต่งงานกับคนเกาหลีเป็นคนแนะนำ : สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวของคนไทยที่แต่งงานกับคนเกาหลี 1 ชุด

           10. ใบรับรองการเข้ารับการอบรมโปรแกรมการแต่งงานระหว่างประเทศ (สามารถเข้าไปลงชื่อจองล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.hikorea.go.kr และเดินทางเข้าไปอบรมตามวันเวลาที่จองไว้ล่วงหน้า

           11. หนังสือเชิญ (สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางอินเทอร์เน็ต)

           12. หนังสือรับรองบุคคล (สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางอินเทอร์เน็ต)

           13. แบบสอบถามข้อมูลสินเชื่อของคนเกาหลี (ออกโดยธนาคารแห่งชาติเกาหลี หรือสามารถพิมพ์แบบสอบถามได้ที่ www.credit4u.co.kr)

           14. ใบประวัติอาชญากรรมของทั้งคนไทยและคนเกาหลี

           15. ใบตรวจสุขภาพของทั้งคนไทยและคนเกาหลี (ระบุโรคเอดส์ กามโรค และสุขภาพจิต)

           16. ใบประวัติการขอหนังสือเดินทางของคนไทย (สามารถขอได้ที่แผนกหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล)

          ระยะเวลาในการขอวีซ่า

          วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-10.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

          ระยะเวลาในการสัมภาษณ์

          วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.30 น. (หยุดตามวันหยุดราชการ) และนัดสัมภาษณ์หลังจากวันยื่นเอกสาร 1 อาทิตย์

          ***ตอนยื่นเอกสาร สามีหรือภรรยาสามารถมายื่นเอกสารคนเดียวได้ แต่ในวันสัมภาษณ์นั้นต้องมาสัมภาษณ์ทั้ง 2 คน

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2247-7540/41 (ต่อเบอร์ 324 สำหรับคนเกาหลี เบอร์ 326 สำหรับคนไทย)

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีจำนวนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ที่อยู่อย่างถาวรกับครอบครัว และผู้ที่มาประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว หลาย ๆ คนมีความจำเป็นต้องติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล และหน่วยงานของคนเกาหลี เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ แต่เนื่องจากข้อจำกัดทั้งเรื่องภาษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ส่งผลให้ประสบปัญหาและใช้เวลาในการดำเนินการต่าง ๆ มาก ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจัดทำหนังสือ "อยู่สบาย ๆ ในเกาหลี" ขึ้น เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาขอรับบริการต่าง ๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของเกาหลีอีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.humanrights.ago.go.th

http://wedding.kapook.com/view65837.html
การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
หมวด : วาไรตี้
อัพเดท : 06 ก.ค. 56 20:34
ความคิดเห็น : 0
สถิติ : 0 : 213ขอเชิญแสดงความคิดเห็นของท่าน
โหวตให้คะแนน
เรทติ้งเนื้อหานี้

ความเห็น
โดย
ip:54.161.64.174
เพศ หญิง   ชาย
* ใส่รหัสที่ท่านเห็นจากกรอบสีแดง- มาสนุกด้วยกัน!!! กับ กิจกรรมลุ้นของรางวัลสุดเท่!! 1-16 ก.ค. นี้
- กิจกรรมเพื่อน้อง "ทำบุญบ้านเด็กอ่อนรังสิต(ครั้งที่ 1)"
นายกฯประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 7 กำห..

ไอจีปริศนาปล่อยรัว แชทคำสัญญารักจาก “โตโน่“

ผู้ว่าอุดรฯ ว่าไงดีคะ ปาร์ตี้สระน้ำอะร่ามตากันขนาด..

“ยูเนสโก” ประกาศเมืองเชียงใหม่ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมร..

ความรัก ใบตรวจหวย โปรโมตเว็บฟรี ประกาศซื้อขายฟรี ผลบอลเมื่อคืน รูปจากทางบ้าน รูปจากมือถือ รูปนิสิต
น่ารัก โคโยตี้ พริตตี้ ภาพหลุดดารา รูปนางแบบเซ็กซี่ รูปตลก ขำๆ กรุนักศึกษา คลังรูปโป๊ บอร์ดใต้ดิน ดูดวงฟรี
ดูดวงไพ่ยิปซี ทำนายฝัน ดูดวงตามวันเกิด ดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ ดูดวงจากชื่อ ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่
Siam55 |  ประกาศฟรี |  ข่าวทั่วไป |  สุขภาพ |  หนังใหม่ |  บันเทิง |  ดูดวง |  ท่องเที่ยว |  คลิป |  พิคโพส |  วาไรตี้ |  เทคโนโลยี |  เรื่องลี้ลับ |  แชทรูม |  สูตรอาหาร
ร้านอร่อย |  โปรโมชั่น |  IGดารา |  นักศึกษาน่ารัก |  รูปเซ็กซี่ |  การศึกษา |  เกมส์ |  คลิปเทคโนโลยี |  คลิปมายากล |  ช็อตเด็ดหนัง |  คลิปที่เป็นข่าว |  คลิปผี
มิวสิควีดีโอ |  คลิปย้อนหลัง |  คลิปดารา |  คลิปกีฬา |  คลิปเด็ก

   Copyright © Siam55.com All rights reserved. Webmaster: variety.siam55@hotmail.com   ติดต่อโฆษณา